BIP

logo poziom pl czarny

 

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Starożytnych Kultur Egiptu i Bliskiego Wschodu


INSTYTUCJA: Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych (dalej IKŚiO)
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia do grudnia 2025)
WYMIAR ETATU: 0,4
DYSCYPLINA NAUKOWA: archeologia
DATA OGŁOSZENIA: 16 marca 2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16 kwietnia 2022 r.
TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: 20 kwietnia 2022 r. od godz. 11:00 czasu warszawskiego, rozmowa będzie przeprowadzona przy użyciu komunikatora MS Teams
LINK DO STRONY: www.iksiopan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: baza danych, GIS, archeologia lewantyńska, megality, chalkolit-wczesny brąz

 

Przewiduje się zatrudnienie od 1 maja 2022 r. jednej osoby na stanowisku asystenta w Zakładzie Starożytnych Kultur Egiptu i Bliskiego Wschodu w wymiarze 0,4 etatu
w projekcie grantowym „MEG-A: Pierwsi budowniczowie megalitów w północnym Lewancie. Interdyscyplinarne badania krajobrazu archeologicznego w Akkarze (Liban, IV-III tysiąclecie p.n.e.)”, nr projektu: 2020/39/I/HS3/03993, kierownik projektu: dr Zuzanna Wygnańska, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu Opus LAP.
Opis projektu: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=500128

Do obowiązków pracownika należeć będzie:
- realizacja zadań w ramach projektu grantowego o akronimie „MEG-A” w uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu;
- realizacja badań naukowych zgodnie z planem zatwierdzonym przez Radę Naukową IKŚiO PAN;
- złożenie do druku w trakcie roku zatrudnienia w IKŚiO PAN co najmniej jednej publikacji punktowanej przez MNiSW;
- aktywne uczestnictwo w popularyzacji badań prowadzonych przez Instytut.

Wymagania:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie o PAN z 30 kwietnia 2010 r. i odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym posiadając:
- wykształcenie wyższe w zakresie archeologii;
- stopień magistra;
- udokumentowany dorobek publikacyjny lub w druku;
- znajomość zaawansowanego wykorzystania GIS w badaniach archeologicznych; znajomość zaawansowanego wykorzystania baz danych w badaniach archeologicznych;
- gruntowną znajomość specyfiki archeologii Lewantu w okresach wczesnych (4 – 3 tysiąclecie p.n.e.);
- duże doświadczenie w międzynarodowych projektach badawczych;
- duże doświadczenie w nieinwazyjnych badaniach archeologicznych, biegła znajomość metodyki badań powierzchniowych (preferowany będzie kandydat z zaawansowaną dysertacją dotyczącą nieinwazyjnych badań archeologicznych);
- biegłą znajomość języka angielskiego, podstawowa francuskiego, dla kandydatów zagranicznych - komunikatywna znajomość języka polskiego.


Kandydaci przystępujący do konkursu powinni dostarczyć do Instytutu za pomocą poczty elektronicznej (w zabezpieczonym formacie *.pdf) na adres podany poniżej następujące dokumenty:
1) podanie do Dyrektora IKŚiO o przyjęcie do pracy,
2) życiorys naukowy,
3) kwestionariusz osobowy,
4) odpis dyplomu magisterskiego.
W przypadku kandydatów z zagranicy z krajów, których dyplomy nie są uznane na podstawie umów międzynarodowych lub Konwencji Praskiej, zaświadczenie o uznaniu dyplomu lub jego nostryfikacji przez właściwe organy1.
5) wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
6) proponowany plan badań i publikacji na okres 1 roku,
7) oświadczenie stwierdzające, że IKŚiO będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
8) oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej,
9) oświadczenie upoważniające Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych, w przypadku wygrania konkursu, do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Instytucie (tzw. liczby N) – [oświadczenie to można złożyć tylko w jednej jednostce naukowej].

Regulamin konkursu na stanowiska naukowe IKŚiO PAN jest dostępny za pośrednictwem
e-mail: , skąd można uzyskać również inne informacje na temat zatrudnienia.

Ogłoszenie do pobrania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Rodzaj i formę zaświadczenia określają:
a) Ustawa z dnia 3 lipca 2018 – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.),
b) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.),
c) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. 2018 poz. 1881),
d) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą (Dz. U. 2018 poz. 1887).

DMC Firewall is a Joomla Security extension!