Aktualności

XXI FESTIWAL "NAUKA Z PAŁACEM W TLE"

Zapraszamy do Pałacu w Jabłonnie na wielkie święto nauki!

2

Pałac w Jabłonnie - wydarzenia (palacjablonna.pl)

Festiwal w Jabłonnie 24.09.2023:
stoisko PAN: Zespół Promocji i Popularyzacji 
warsztat: Polsko-szwajcarskie badania archeologiczne w tajemniczych megalitycznych budowlach w Libanie - dr Zuzanna Wygnańska 
Sześć tysięcy lat temu na bazaltowych wzgórzach północnego Libanu zaczęto wznosić budowle z olbrzymich głazów kamiennych - megality. Były to grobowce, które niczym piramidy, miały być dobrze widoczne i robić wrażenie na odwiedzających to miejsce. Do zbudowania tych okazałych grobowców potrzebna była wiedza, nakład czasu i pracy oraz dobra organizacja. Choć grobowce przetrwały do dziś, nie wiadomo kim była społeczność, która je tworzyła. Jaki był ich tryb życia? Czy byli to osiadli rolnicy czy pasterze? Dlaczego inwestowali tyle czasu i energii w budowanie megalitycznych grobowców? Jak i dla kogo je budowali? 
Tymi zagadnieniami zajmują się od 2022 roku dwa zespoły archeologów - z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN pod kierunkiem dr Zuzanny Wygnańskiej oraz z Uniwersytetu Genewskiego pod kierunkiem dr Tary Steimer - Herbet. Badania odbywają się w ramach projektu badawczego "MEG-A. Pierwsi budowniczowie megalitów w północnym Lewancie" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (grant 2020/39/I/HS3/02993) oraz Swiss National Science Foundation. 

BM konferencja 1

 

             Abstrakt w języku angielskim dostępny tutaj.

Z wielką radością dzielimy się z Państwem sukcesami IKŚiO w zakresie ostatnich działań popularyzatorskich! W dowód uznania za udział w 26. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik otrzymaliśmy od organizatorów piękny dyplom. 
Z kolei Europejskie Dni Archeologii, w których uczestniczyliśmy w czerwcu, odnotowały rekordy frekwencji. EDA odbyły się łącznie w 30 krajach i 1920 lokalizacjach. Zorganizowano 3750 wydarzeń.
Cieszymy się, że znaleźliśmy się w gronie instytucji aktywnie zaangażowanych w promocję nauki. 
 
 
26PN Dyplom Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN1x 1 1 

Rada Szkoły Doktorskiej Anthrophos Instytutów Polskiej Akademii Nauk

na podstawie Uchwały Rady SD Anthropos IPAN z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konkursu na Kierownika Szkoły Doktorskiej Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs na


Kierownika Szkoły
Doktorskiej Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk
na kadencję 1 października 2023 – 30 września 2027


Kandydatem na Kierownika Szkoły może być tylko osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nie była karana karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.

Kandydatem może być pracownik naukowy posiadający co najmniej stopień doktora, zatrudniony w jednym z podmiotów tworzących Szkołę jako podstawowym miejscu pracy.
Dodatkowymi atutami kandydata będą w szczególności:
1) doświadczenie związane z kształceniem doktorantów w Polsce lub za granicą;
2) znajomość i doświadczenie w stosowaniu przepisów dotyczących funkcjonowania szkół doktorskich;
3) dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona oświadczeniem kandydata;
4) doświadczenie w podejmowaniu decyzji zarządczych i organizacyjnych.

Osoba zgłaszająca się do konkursu powinna przedstawić:
1) podanie do Dyrektora Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk o powierzenie jej funkcji Kierownika Szkoły;
2) podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1 i 2;
3) wizję rozwoju i prowadzenia Szkoły;
4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na Kierownika Szkoły.

Dokumenty należy przesłać do 11 lipca 2023 r. do godziny 15.00 pocztą elektroniczną na adres lub dostarczyć do siedziby Szkoły Doktorskiej w Instytucie Historii PAN Rynek Starego Miasta 29/31 w Warszawie (p. 43) w Warszawie.

Dokumenty, które zostaną złożone po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, nie będą oceniane. Przez złożenie dokumentów należy rozumieć ich wpłynięcie do podmiotów wskazanych w ogłoszeniu.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 14–17 lipca 2023 r.

Treść ogłoszenia o konkursie.

Uchwała Rady Szkoły Doktorskiej Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konkursu na Kierownika Szkoły Doktorskiej Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk.

 

 

IKSIOPAN 1

 

Zawiadomienie o wyborze dyrektora

Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

 

Na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2021. poz. 45 t.j.) uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą Nr 4/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r., wyłoniła kandydaturę dr Jadwigi Iwaszczuk na stanowisko dyrektora Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu, Prezes PAN z dniem 1 września 2023 r.  powierzy dr Jadwidze Iwaszczuk funkcję dyrektora Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa na okres 4-letniej kadencji, tj. do dnia 31 sierpnia 2027 r.

 

Treść zawiadomienia dostępna tutaj.

Europejskie dni archeologii 3
 
 
Z radością informujemy, że Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN wziął udział w tegorocznych Europejskich Dniach Archeologii, prestiżowym wydarzeniu, które odbywa się w dn. 16-18 czerwca. W ramach obchodów EDA zorganizowano wykład dla uczniów i uczennic z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Cukrówce.
W spotkaniu wzięli udział dr Patrycja Kozieł i mgr Krzysztof Gutowski, który prowadził specjalny wykład poświęcony hinduizmowi w Indiach. 
 
Europejskie Dni Archeologii objął patronatem honorowym sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków, pan dr Jarosław Sellin. Patronem medialnym Europejskich Dni Archeologii są: Polskie Radio S.A. i Archeologia Żywa.

logo poziom pl czarny

 

Przedstawia nową publikację z serii Paideia:

 

 

Paideia 8 okladka wersja ostateczna Internet

   

     VIII. TEBY. ARCHEOLOG WŚRÓD BOGÓW I FARAONÓW 

     

     Karol Myśliwiec

     ed. Krzysztof J. Radtke

     176x250 mm, 123 stron, liczne ilustracje

     IKŚiO PAN, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-964024-3-1

     Miękka oprawa

   

 

logo poziom pl czarny

 

Z przyjemnością informujemy, że na stronie internetowej ukazał się kolejny numer

Acta Asiatica Varsoviensia:

 

 

aav35 cover

   

    ACTA ASIATICA VARSOVIENSIA 35

   

    Tom 35, zawierający artykuły dziesięciu autorów z całego świata, został dofinansowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki "Rozwój Czasopism Naukowych" na lata 2022-2024 (nr projektu RCN/SP/0163/2021/1).

 

    Zachęcamy Państwa nie tylko do lektury Acta Asiatica Varsoviensia 35, ale także do współtworzenia tego czasopisma w przyszłości.

    Tom dostępny na stronie: http://aav.iksiopan.pl/index.php/pl/numer-biezacy

 

    

   

NCN logo poziom

 

 

Narodowe Centrum Nauki przyznało finansowanie projektu "Sztuka naskalna i wczesne uprawnienia w Dolinie Dolnego i Środkowego Nilu (IV-III tysiąclecie p.n.e.)" dr. Doriana Vanhulle. Opiekunem projektu ze strony Instytutu jest dr Maria Carmela Gatto.

Projekt ten ma na celu zbadanie, w jaki sposób sztuka naskalna regionu Dolnego i Środkowego Nilu była wykorzystywana przez rosnące elity społeczno-polityczne do wyrażania i przekazywania swojej władzy w IV i III tysiącleciu p.n.e. oraz w jaki sposób może ona informować o relacjach i wzajemnych wpływach między społecznościami Górnego Egiptu i Dolnego Nubii. Wyniki projektu zostaną włączone do obecnej narracji historycznej poprzez holistyczną i diachroniczną analizę zebranych danych, na poziomie regionalnym i międzyregionalnym, i dyskutowane w kontekście procesu tworzenia państwa. Wyniki będą również powiązane ze zmianami dynamiki społeczno-politycznej w Nubii. Projekt zamierza udostępniać swoje wyniki online za pośrednictwem aplikacji WebGIS o otwartym kodzie źródłowym i publikacji w otwartym dostępie.

Opis projektu znajdziesz TUTAJ.

Instytut zaprasza na sympozjum zatytułowane "Between Egypt and India; the Maritime Spice Route, its Research and Popularization as a Factor in Scientific and Economic Development".

Sympozjum odbędzie się 26 maja 2023 r. w Sali Staszica w Pałacu Staszica.

Program:

10.00am to 10.20am Powitanie i otwarcie sympozjum.

10.20am to 11.00am – "A Tale of a Time when Man’s faith was ruled by Monsoons; a Maritime Trade Route in the peak of Indo-Roman Trade” – Joanna K. Rądkowska, M.A.

11.00am to 11.40am – “Ancient Roots of Endangered Heritage; Performing Arts, Traditions and Rituals of Kerala” Krzysztof Gutowski, M.A.

11.40am to 12.20pm "Past and Future Research and Education Center in Pattanam vs. practical possibilities of using an archaeological work.” – Marek A. Wozniak, PhD.

12.20pm to 13.00pm Dyskusja i poczęstunek.

Dane adresowe:

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
tel. (22) 657 27 91

Our website is protected by DMC Firewall!