BIP

logo poziom pl czarny

 

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta

 

Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe dla doktoranta w Zakładzie Starożytnych Kultur Egiptu i Bliskiego Wschodu:


INSTYTUCJA: Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych (dalej IKŚiO)
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: stypendysta/doktorant w ramach projektu grantowego Opus LAP – HS No 2020/39/I/HS3/03993; kierownik projektu: dr Zuzanna Wygnańska
DYSCYPLINA NAUKOWA: archeologia
DATA OGŁOSZENIA: 14 lutego 2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14 marca 2022 r.
CZAS TRWANIA STYPENDIUM: 44 miesiące
TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: 16 marca 2022 r. od godz. 11:00 czasu warszawskiego, rozmowa będzie przeprowadzona przy użyciu komunikatora MS Teams
LINK DO STRONY: www.iksiopan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: ceramika, kultura megalityczna, północy Liban, 4-3 tysiąclecie p.n.e.

 

Przewiduje się zatrudnienie od 1 kwietnia 2022 r. jednej osoby w ramach stypendium naukowego w Zakładzie Starożytnych Kultur Egiptu i Bliskiego Wschodu w wymiarze
40 godzin tygodniowo w projekcie grantowym „MEG-A: Pierwsi budowniczowie megalitów w północnym Lewancie. Interdyscyplinarne badania krajobrazu archeologicznego w Akkarze (Liban, IV-III tysiąclecie p.n.e.)”, Opus LAP – HS No 2020/ 39/I/HS3/03993.
Projekt realizowany będzie przez IKŚiO PAN we współpracy z Uniwersytetem w Genewie. Jego głównym celem jest zbadanie enigmatycznych społeczności budujących megalityczne grobowce w Akkar w północnym Libanie w okresie IV-III tysiąclecia p.n.e.
Zadania projektu to analiza tożsamości kulturowej budowniczych megalitów, ich gospodarki, interakcji z otaczającym środowiskiem oraz z innymi społecznościami megalitycznymi Lewantu a także zbadanie ceramiki używanej w okresie użytkowania megalitów.


Zadaniem doktoranta będzie:
• prowadzenie badań ceramologicznych (dokumentacja, analiza, synteza) nad ceramiką pochodzącą z badań powierzchniowych oraz wykopalisk prowadzonych wokół budowli megalitycznych w Akkar w Libanie,
• uczestnictwo w badaniach powierzchniowych w regionie Akkar (około 5 tygodni w sezonie 2022-2025),
• publikacja (raporty, artykuły) wyników pracy (co najmniej 3 publikacje w toku studiów)
• uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach archeologicznych w celu prezentacji wyników oraz w seminariach ceramologicznych IKŚiO PAN,
• przygotowanie dysertacji w zakresie ceramiki towarzyszącej kulturze megalitycznej w północnym Lewancie pod opieką naukową ceramologa z IKŚiO PAN.

Stypendium jest przyznawane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.

Wymagania:
• ukończone studia magisterskie z archeologii ze specjalizacją starożytny Bliski Wschód,
• ogólna znajomość zagadnień związanych z archeologią lewantyńską we wczesnych okresach (chalkolit – wczesny brąz),
• ogólna znajomość metod analitycznych stosowanych w studiach nad ceramiką, (analiza petrograficzna, metody statystyczne),
• znajomość programów graficznych (np. Corel, AdobePhotoshop),
• bardzo dobra znajomość angielskiego,
• znajomość technik archeologicznej dokumentacji polowej.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni dostarczyć do Instytutu za pomocą poczty elektronicznej (w zabezpieczonym formacie *.pdf) na adres podany poniżej następujące dokumenty:

1. podanie do Dyrektora IKŚiO o przyjęcie do pracy;
2. list motywacyjny z informacją o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym (oraz innych dokumentach wymaganych podczas rekrutacji), dla potrzeb aktualnej rekrutacji) – w formacie PDF powinna zawierać zeskanowany podpis;
3. życiorys zawierający informacje o dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięciach;
4. listę publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron) oraz prezentacji konferencyjnych;
5. odpis dyplomu magisterskiego. W przypadku kandydatów z zagranicy z krajów, których dyplomy nie są uznane na podstawie umów międzynarodowych lub Konwencji Praskiej, zaświadczenie o uznaniu dyplomu lub jego nostryfikacji przez właściwe organy1;
6. oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej (archeologia).

W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata, rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata z listy rankingowej.

Ogłoszenie o konkursie doc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Rodzaj i formę zaświadczenia określają:
a) w przypadku uznawalności dyplomu ukończenia studiów wyższych ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.),
b) w przypadku uznawalności nadania stopnia naukowego art. 24 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm),
c) w przypadku konieczności nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia,
d) w przypadku nostryfikacji stopnia naukowego Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą (Dz. U. 179 poz. 1067).

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd