2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na 2 stanowiska asystentów w:
Centrum Badań nad Nubią Średniowieczną,
Zakład Nubiologii,
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

INSTYTUCJA: Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych (dalej IKŚiO)
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent w Centrum Badań nad Nubią Średniowieczną
DYSCYPLINA NAUKOWA: archeologia
DATA OGŁOSZENIA: 7 grudnia 2016
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25 grudnia 2016
TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: 28 grudnia 2016 od godz. 9:00, możliwość przeprowadzenia rozmowy przy użyciu komunikatora Skype*
LINK DO STRONY: www.iksiopan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: archeologia, nubiologia, programy graficzne i bazy danych
OPIS: przewiduje się zatrudnienie od stycznia 2017 r. dwóch osób na stanowiska asystenckie w nowopowstającym Centrum Badań nad Nubią Średniowieczną, tworzonym w Zakładzie Nubiologii. Do obowiązków nowych pracowników należeć będzie:
- rozwój własnych projektów naukowych, w tym praca nad rozprawą doktorską;
- napisanie w ciągu jednego roku zatrudnienia przy IKŚiO co najmniej jednej publikacji powiązanej z tematyką badawczą Centrum;
- złożenie przynajmniej jednego wniosku o finansowanie projektu badawczego ;
- udział w realizacji głównych zadań Centrum, w tym: tworzenie i uzupełnianie baz danych oraz przetwarzanie archiwalnej dokumentacji związanej z badaniami  archeologicznymi  w  dolinie środkowego Nilu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie o PAN z 30 kwietnia 2010 r. oraz odpowiadają definicji „młodego naukowca” zgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki z dn. 15 stycznia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 249). Kandydaci aby spełniać kryteria kwalifikacyjne powinni posiadać:
- wykształcenie wyższe w zakresie archeologii (preferowana specjalizacja: nubiologia);
- udokumentowany dorobek publikacyjny;
- bardzo dobrą znajomość języka angielskiego i co najmniej podstawową drugiego współczesnego, (dla kandydatów  zagranicznych wymagana jest podstawowa znajomość języka polskiego);
- doświadczenie w pracy z programami do obsługi relacyjnych baz danych i/lub programami graficznymi;
- doświadczenie  w pracach na stanowiskach archeologicznych (preferowane   doświadczenie zdobyte  na wykopaliskach w  Sudanie).

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72 p. 321, 00-330 Warszawa (dopuszczalne przesłanie pocztą elektroniczną w zabezpieczonym formacie *.pdf) na adres podany poniżej następujące dokumenty:
1) podanie do Dyrektora IKŚiO o przyjęcie do pracy,
2) życiorys naukowy,
3) kwestionariusz osobowy,
4) odpis dyplomu magisterskiego. W przypadku kandydatów z zagranicy z krajów, których dyplomy nie są uznane na podstawie umów międzynarodowych lub Konwencji Praskiej, zaświadczenie o uznaniu dyplomu lub jego nostryfikacji przez właściwe organy.1 
5) wykaz publikacji,
7) proponowany plan badań i publikacji na okres 1 roku,
6) oświadczenie stwierdzające, że IKŚiO będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

Regulamin konkursu na stanowiska naukowe w IKŚiO jest dostępny w Sekretariacie Instytutu lub za pośrednictwem e-mail: , skąd można uzyskać również inne informacje na temat zatrudnienia.

* Potrzebę przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem komunikatora prosimy zgłosić najpóźniej dzień wcześniej na w/w adres e-mail, z podaniem nazwy swojego konta.

------------------

1) Rodzaj i formę zaświadczenia określają:
a) w przypadku uznawalności dyplomu ukończenia studiów wyższych ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.  (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.),
b) w przypadku uznawalności nadania stopnia naukowego  art. 24 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm).
c) w przypadku konieczności nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia,  
d) w przypadku nostryfikacji stopnia naukowego Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą (Dz. U. 179 poz. 1067).

DMC Firewall is a Joomla Security extension!