2016 r.

Ogłoszenie o konkursie
na stanowisko asystenta dla dwóch osób
w Ośrodku Badań nad Świątynią Egipską
Zakład Starożytnych Kultur Egiptu i Bliskiego Wschodu
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych

INSTYTUCJA: Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych (dalej IKŚiO)
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: archeologia; zakres: egiptologia
DATA OGŁOSZENIA: 5 grudnia 2016
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20 grudnia 2016
TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: 27 grudnia od godz. 12:00 czasu warszawskiego, możliwość przeprowadzenia rozmowy przy użyciu komunikatora*
PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 3 stycznia – 30 listopada 2017
LINK DO STRONY: www.iksiopan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: starożytny Egipt, świątynia egipska

OPIS:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie o PAN z 30 kwietnia 2010 r. i odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym posiadając:
- wiek: do 40 roku życia
- wykształcenie wyższe w zakresie archeologii lub egiptologii; (specjalizacja: archeologia Egiptu lub egiptologia);
- sprecyzowane zainteresowania świątynią egipską;
- ukończony podstawowy kurs klasycznego języka egipskiego;
- udokumentowany dorobek publikacyjny;
- biegłą znajomość języka angielskiego, dobrą znajomość języka francuskiego, co najmniej bierną znajomość języka niemieckiego.
Do zadań pracownika będzie należało:
Rozwój własny:
- intensywna praca nad rozprawą doktorską;
- napisanie w ciągu jednego roku afiliowanego przy IKŚiO artykułu powiązanego z zadaniami badawczymi Ośrodka;
- udział w jednej konferencji o zasięgu co najmniej krajowym;
- obecność w czasie wydarzeń naukowych organizowanych przez Ośrodek (szkolenia, seminaria, wykłady proszone, konferencje);
- starania o grant NCN i innych instytucji krajowych i zagranicznych (napisanie i złożenie projektu grantowego);
- dobrze widziany udział w pracach wykopaliskowych
Udział w pracach Ośrodka:
- pomoc w realizacji głównych zadań Ośrodka, m.in. w organizacji konferencji, przy obsłudze gości zagranicznych;
- aktywny udział w działaniach popularyzacyjnych prowadzonych przez Ośrodek, w tym pomoc w prowadzeniu strony internetowej Ośrodka;
- sukcesywne prace nad dokumentacją Ośrodka, np. skanowanie, obróbka graficzna, wprowadzanie danych do baz Ośrodka.
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72 p. 321, 00-330 Warszawa (dopuszczalne przesłanie pocztą elektroniczną w zabezpieczonym formacie *.pdf) na adres podany poniżej następujące dokumenty:
1) podanie do Dyrektora IKŚiO o przyjęcie do pracy,
2) życiorys naukowy,
3) kwestionariusz osobowy,
4) odpis dyplomu magisterskiego. W przypadku kandydatów z zagranicy z krajów, których dyplomy nie są uznane na podstawie umów międzynarodowych lub Konwencji Praskiej, zaświadczenie o uznaniu dyplomu lub jego nostryfikacji przez właściwe organy1).
5) wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
6) proponowany plan badań i publikacji na okres 1 roku,
7) oświadczenie stwierdzające, że IKŚiO będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania.
Regulamin konkursu na stanowiska naukowe w IKŚiO jest dostępny w Sekretariacie Instytutu lub za pośrednictwem e-mail: , skąd można uzyskać również inne informacje na temat zatrudnienia.

 * Potrzebę przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem komunikatora prosimy zgłosić najpóźniej dzień wcześniej na w/w adres e-mail, z podaniem nazwy swojego konta.

-------------------------

1) Rodzaj i formę zaświadczenia określają:
a) w przypadku uznawalności dyplomu ukończenia studiów wyższych ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.),
b) w przypadku uznawalności nadania stopnia naukowego art. 24 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm).
c) w przypadku konieczności nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia,
d) w przypadku nostryfikacji stopnia naukowego Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą (Dz. U. 179 poz. 1067).

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd