2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w nowo utworzonym
Ośrodku Badań nad Antycznym Nea Pafos
Zakład Klasycznych Kultur Śródziemnomorskich
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

INSTYTUCJA: Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych (dalej IKŚiO)
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: archeologia
DATA OGŁOSZENIA: 5 grudnia 2016
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20 grudnia 2016
TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: 27. Grudnia 2016, od godz. 10 czasu warszawskiego, możliwość przeprowadzenia rozmowy przy użyciu komunikatora Skype.*
LINK DO STRONY: www.iksiopan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: archeologia Cypru (Nea Pafos), wykopaliska miejskie, zintegrowana baza danych wykopalisk, administracja merytoryczna systemu informatycznego
OPIS Przewiduje się zatrudnienie archeologa ze znajomością wykopalisk w Pafos i systemu dokumentacji jako merytorycznego administratora systemu informatycznego na 1 rok, i przedłużenie zatrudnienia w zależności od wyników. Powinna być to osoba wprowadzona w istniejącą dokumentację i potrzeby użytkowników systemu, a więc pracująca nad obiektami z wykopalisk w Pafos z wykorzystaniem danych stratygraficznych przed podjęciem pracy w Ośrodku. Przewidziane jest szkolenie przygotowujące do spełniania roli merytorycznego administratora systemu informatycznego, skierowanie celem zapoznania się z metodyką takiej działalności w ramach szkoleń do wiodącego ośrodka światowego. Do obowiązków zatrudnionego w drugim półroczu należeć będzie szkolenie użytkowników systemu informatycznego, przeprowadzone z udziałem informatyka/ów/. Równolegle obowiązkiem zatrudnionego będzie prowadzenie badań w uzgodnionym zakresie, związanych z wykopaliskami w Pafos i przygotowanie co najmniej jednej publikacji Pracownik dążąc do przedłużenia okresu zatrudnienia starać się powinien o uzyskanie grantów mogących przyczynić się do sfinansowanie jego dalszej działalności w IKŚiO.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie o PAN z 30 kwietnia 2010 r. i odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym posiadając:
- wykształcenie wyższe w zakresie archeologii;
- udokumentowany dorobek publikacyjny;
- bardzo dobrą znajomość języka angielskiego (dla kandydatów zagranicznych wymagana jest podstawowa znajomość języka polskiego); na ocenę kandydatur wpływa także znajomość innych języków współczesnych i klasycznych języków starożytnych
- doświadczenie – atutem będą: doświadczenie udziału w pracach badawczych; opublikowane prace naukowe (zwłaszcza z zakresu stratygrafii i materiałów datujących ); obroniona praca dyplomowa dotycząca Cypru lub zagadnień opisu lub interpretacji wyników wykopalisk. Ważne też będzie doświadczenie w tworzeniu baz danych na potrzeby badań.
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72 p. 321, 00-330 Warszawa (dopuszczalne przesłanie pocztą elektroniczną w zabezpieczonym formacie *.pdf) na adres podany poniżej następujące dokumenty:
1) podanie do Dyrektora IKŚiO o przyjęcie do pracy,
2) życiorys naukowy,
3) kwestionariusz osobowy,
4) odpis dyplomu magisterskiego. W przypadku kandydatów z zagranicy z krajów, których dyplomy nie są uznane na podstawie umów międzynarodowych lub Konwencji Praskiej, zaświadczenie o uznaniu dyplomu lub jego nostryfikacji przez właściwe organy.1
5) dokument potwierdzający poziom znajomości języka angielskiego
6) wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
7) proponowany plan badań i publikacji na okres 1 roku,
8) oświadczenie stwierdzające, że IKŚiO będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

Regulamin konkursu na stanowiska naukowe w IKŚiO jest dostępny w Sekretariacie Instytutu lub za pośrednictwem e-mail: , skąd można uzyskać również inne informacje na temat zatrudnienia.


* Potrzebę przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem komunikatora prosimy zgłosić najpóźniej dzień wcześniej na w/w adres e-mail, z podaniem nazwy swojego konta.


------------------

1) Rodzaj i formę zaświadczenia określają:
a) w przypadku uznawalności dyplomu ukończenia studiów wyższych ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.  (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.),
b) w przypadku uznawalności nadania stopnia naukowego  art. 24 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm).
c) w przypadku konieczności nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia,  
d) w przypadku nostryfikacji stopnia naukowego Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą (Dz. U. 179 poz. 1067).

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd