2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na 3 stanowiska asystentów w:
Centrum Badań nad Społeczeństwami Wieloetnicznymi,
Zakład Współczesnych Kultur Azji i Afryki,
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

INSTYTUCJA: Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych (dalej IKŚiO)
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, w tym zwłaszcza politologia
DATA OGŁOSZENIA: 5. grudnia 2016
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20. grudnia 2016
TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: 28. Grudnia 2016, godz. 14:00, możliwość przeprowadzenia rozmowy przy użyciu komunikatora Skype*
LINK DO STRONY: www.iksiopan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: państwo wieloetniczne, społeczeństwo podzielone etnicznie, ograniczanie konfliktów, konflikt etniczny, communal conflict, rozwiązania polityczne (instytucje formalne i nieformalne, polityki) służące ograniczaniu zwłaszcza wymienionych rodzajów konfliktów, Afryka Subsaharyjska, Azja Południowa, Azja Południowo-Wschodnia, empiryczna teoria polityki
OPIS Przewiduje się zatrudnienie na 1 rok 3 asystentów w Centrum Badań nad Społeczeństwami Wieloetnicznymi do realizacji przydzielonych zadań związanych z identyfikowaniem rozwiązań politycznych (instytucji formalnych i nieformalnych, polityk) służących ograniczaniu konfliktów etnicznych i communal conflicts w wybranych państwach (Afryki Subsaharyjskiej/Azji Południowej/Azji Południowo-Wschodniej) oraz z badaniem skuteczności tych rozwiązań. Asystenci będą również m.in. przygotowywać publikacje naukowe, brać udział w seminariach i innych spotkaniach naukowych, angażować się w międzynarodową współpracę naukową oraz starać się o uzyskanie grantów mogących przyczynić się do przedłużenia okresu ich zatrudnienia.

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie o PAN z 30 kwietnia 2010 r. i –odpowiadając następującym kryteriom kwalifikacyjnym – posiadają:
- wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych;
- udokumentowany dorobek publikacyjny;
- biegłą znajomość języka angielskiego (dla kandydatów zagranicznych wymagana jest podstawowa znajomość języka polskiego) umożliwiająca swobodne wykorzystywanie w badaniach anglojęzycznej literatury naukowej oraz angażowanie się w międzynarodową współpracę naukową;
- doświadczenie – atutem będą: doświadczenie udziału w pracach badawczych; opublikowane prace naukowe (zwłaszcza z zakresu empirycznej teorii polityki); obroniona praca dyplomowa dotycząca empirycznej teorii polityki, sposobów ograniczania konfliktów w państwach wieloetnicznych, problemów współistnienia różnych grup etnicznych w ramach jednego państwa, problemów politycznych państw Afryki Subsaharyjskiej/Azji Południowej/Azji Południowo-Wschodniej
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72 p. 321, 00-330 Warszawa (dopuszczalne przesłanie pocztą elektroniczną w zabezpieczonym formacie *.pdf) na adres podany poniżej następujące dokumenty:
1) podanie do Dyrektora IKŚiO o przyjęcie do pracy;
2) życiorys naukowy;
3) kwestionariusz osobowy;
4) odpis dyplomu magisterskiego (w przypadku kandydatów z zagranicy, z krajów, których dyplomy nie są uznane na podstawie umów międzynarodowych lub Konwencji Praskiej, zaświadczenie o uznaniu dyplomu lub jego nostryfikacji przez właściwe organy1);
5) dokument potwierdzający poziom znajomości języka angielskiego;
6) wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron);
7) proponowany plan badań i publikacji na okres 1 roku;
8) oświadczenie stwierdzające, że IKŚiO będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

Regulamin konkursu na stanowiska naukowe w IKŚiO jest dostępny w Sekretariacie IKŚiO lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (). W Sekretariacie IKŚiO można również uzyskać inne informacje na temat zatrudnienia.

 * Potrzebę przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem komunikatora prosimy zgłosić najpóźniej dzień wcześniej na w/w adres e-mail, z podaniem nazwy swojego konta.

---------------------------

1) Rodzaj i formę zaświadczenia określają: 

a) w przypadku uznawalności dyplomu ukończenia studiów wyższych: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.  (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.); 

b) w przypadku uznawalności nadania stopnia naukowego:  Art. 24 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595, z późn. zm); 

c) w przypadku konieczności nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia; 

d) w przypadku nostryfikacji stopnia naukowego: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą (Dz. U. nr 179 poz. 1067). 

[1] Rodzaj i formę zaświadczenia określają:

a)       w przypadku uznawalności dyplomu ukończenia studiów wyższych: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.  (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.);

b)       w przypadku uznawalności nadania stopnia naukowego:  Art. 24 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595, z późn. zm);

c)       w przypadku konieczności nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia;

w przypadku nostryfikacji stopnia naukowego: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą (Dz. U. nr 179 poz. 1067). 

Our website is protected by DMC Firewall!