Archiwum aktualności

Działania Instytutu wspierają dwie fundacje:

 fundacja artibus mundi

Fundacja Artibus Mundi

00-670 Warszawa
ul. Wilcza 72/1

 

 

Umbra Orientis

Fundacja na rzecz Badań nad Starożytnymi i Współczesnymi Kulturami Orientu przy Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk UMBRA ORIENTIS

00-330 Warszawa
ul. Nowy Świat 72
tel. +48 506 042 669
e-mail

https://umbraorientis.pl/

Banganarti Studies

 

Prezentowana publikacja została wydana dzięki grantowi Narodowego Centrum Nauki: Archangels and Locusts: Daily Life in Banganarti, a Pilgrimage Centre on the Middle Nile, 6th through 16th Centuries (grant nr: 2016/21/B/HS3/03724), oraz wsparciu Qatar Sudan Archaeological Project.

Książka dostępna tutaj!

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://www.iksiopan.pl/index.php/pl/

 

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN: http://www.iksiopan.pl/index.php/pl/oraz zakładki BIP tejże instytucji pod adresem: http://iksiopan.pl/index.php/pl/biuletyn-informacji-publicznej.

Data publikacji strony internetowej: 2016-08-31.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-24.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• brak utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej oraz automatycznie – brak informacji na ich temat;.
• brak informacji o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji;.
• niespełnianie wszystkich wymogów standardu WCAG 2.1.
Strona internetowa została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-29.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Roksana Hajduga, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 657 27 91. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna:

Adres:
• województwo: mazowieckie
• powiat: warszawski
• gmina: Warszawa-Centrum
• miasto: Warszawa
• ulica: Nowy Świat 72, pok. 327
• kod pocztowy: 00-330

Parking:
• Nie mamy parkingu.
• Przed Pałacem Staszica (od strony ul. Krakowskie Przedmieście) są miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych, jednakże należą one do parkingu publicznego, za który odpowiada Miasto Stołeczne Warszawa, a nie Pałac Staszica czy IKŚIO PAN.

Pies asystujący:
• Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
• Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku:
• Wejście jest na poziomie gruntu.
• Do Pałacu Staszica można dostać się 2 wejściami – od strony u. Krakowskie Przedmieście oraz od strony ul. Świętokrzyska.
• Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
• Otwierają się na zewnątrz.
• Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.

Przestrzeń za wejściem:
• Za wejściem znajduje się hall z szatnią obsługiwaną przez jedną lub dwie osoby oraz miejsce dla strażnika.
• Większość gabinetów IKŚiO PAN znajduje się na III piętrze, na które można dostać się windą (znajduje się ona w prawym tylnym rogu hallu wejściowego od strony ul. Krakowskie Przedmieście), która dochodzi jednak jedynie do II piętra. Od II piętra nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych, aby dostać się do IKŚiO PAN.
• Dział Dokumentacji Naukowej znajduje się na I piętrze w skrzydle północnym (pokój nr 146).
• Dostęp do pomieszczeń na III piętrze jest możliwy przez korytarze z najbliższej klatki schodowej. Komunikacja między poszczególnymi grupami pokoi jest możliwa przez II piętro (i taras na III piętrze w porze letniej).
• Do pomieszczeń 328-334 przechodzi się przez pomieszczenie nr 327. Tam znajduje się także Sekretariat IKŚiO PAN oraz gabinet Dyrekcji. Dokładna mapa gabinetów IKŚiO PAN znajduje się na stronie internetowej: http://iksiopan.pl/index.php/pl/instytut/siedziba.
• W IKŚiO PAN, nie ma pochylni, platform, informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.

Ciągi poziome:
• Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.

Ciągi pionowe:
• Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
• Możesz skorzystać z windy.

Winda:
• Drzwi windy otwierają się automatycznie.
• Winda znajduje się w budynku.
• W prawym tylnym rogu hallu wejściowego od strony ul. Krakowskie Przedmieście. Winda dochodzi jedynie do II piętra.
• Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.

Pomieszczenia:
• Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.
• Dostęp do pomieszczeń na III piętrze jest możliwy przez korytarze z najbliższej klatki schodowej. Komunikacja między poszczególnymi grupami pokoi jest możliwa przez II piętro (i taras na III piętrze w porze letniej).
• Do pomieszczeń 328-334 przechodzi się przez pomieszczenie nr 327. Tam znajduje się także Sekretariat IKŚiO PAN oraz gabinet Dyrekcji. Dokładna mapa gabinetów IKŚiO PAN znajduje się na stronie internetowej: http://iksiopan.pl/index.php/pl/instytut/siedziba.

Link do strony Deklaracja-dostępnośći

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej: „RODO”, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – dr. Krzysztofa Radtke, z którym może Pan/Pani skontaktować się drogą mailową: 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
    • na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) zgodnie z udzieloną przez Panią/Pana zgody,
    • na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO w związku z zawartą umową w celu jej realizacji, w tym celu współpracy z dostawcami i podmiotami współpracującymi z Administratorem,
    • na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości,
    • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie i celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym utrzymywania z Państwem relacji biznesowych lub prowadzenia dozwolonego prawem marketingu usług, w tym informowania o szkoleniach, spotkaniach biznesowych i innych wydarzeniach, a także w celach analitycznych, statystycznych, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną Administratora oraz w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami.
    • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z działalnością Instytutu;
    • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wystąpienia żądania usunięcia danych;
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i zleceniobiorcy administratora na podstawie nadanych upoważnień oraz współpracownicy i podmioty przetwarzające na podstawie umowy powierzenia danych osobowych
6. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się jedynie w celu realizacji ww. celów.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może uniemożliwić kontakt;
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Orientalny Uniwersytet Trzeciego Wieku - edycja 2021/2022

Serdecznie zapraszamy do zapisów na zajęcia w ramach kolejnej edycji projektu Orientalny Uniwersytet Trzeciego Wieku, organizowanego przez Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN w Warszawie we współpracy z Fundacją Twiga. Czas trwania zajęć (w formie zdalnej) to: 20 października 2021 - 12 stycznia 2022

Szczegółowe informacje i program znajdą Państwo w załączniku.

Koordynację Orientalnego UTW prowadzi dr Patrycja Kozieł. Zapisów można dokonać drogą mailową:

Udział jest bezpłatny!

DMC Firewall is a Joomla Security extension!