Pracownia Kultur Szlaku Jedwabnego
Kierownik:

dr Małgorzata Wielińska-Soltwedel

Pracownicy: dr hab. Ołena Łucyszyna, prof. IKŚiO PAN
dr Małgorzata Glinicka
dr Nicolas Levi
dr Marek Adam Woźniak
mgr Krzysztof Gutowski

 

Współpracownicy:                    

mgr Joanna Rądkowska

 

Konsultant:

prof. dr hab. Marek Mejor

 

E-mail Pracowni:  

 

Główne kierunki badawcze:

Szlak Jedwabny jest tutaj – w przeciwieństwie do pierwszego użycia tego terminu przez Ferdinanda von Richthofena w 1877 roku – bardzo szeroko rozumiany. Nie chodzi więc tylko o jeden trakt handlowy, ale o cały system dróg, włącznie z drogą morską, oplatający Azję Centralną, Południową i Wschodnią oraz prowadzący do Europy i Afryki Wschodniej. Podobnie, nie wymiana handlowa, lecz przede wszystkim nieodłącznie z nią związana wymiana kulturowa stoi w centrum zainteresowania Pracowni. Po Szlaku Jedwabnym „podróżowały“ bowiem, oprócz towarów, także dobra niematerialne: idee filozoficzne i religijne, nauka, literatura i sztuka, a także języki. W ciągu wielu stuleci historii Szlaku Jedwabnego niektóre z tych języków odegrały szczególną rolę. Do nich należą m.in. sanskryt, palijski, gandhari, języki tocharskie, chiński, ale również – grecki, perski czy też arabski.

Celem Pracowni są z jednej strony badania dotyczące kultur poszczególnych regionów leżących na Szlaku Jedwabnym. Ta sfera działalności odpowiada tradycyjnym dziedzinom takim jak indologia, tybetologia, mongolistyka, sinologia, japonistyka, koreanistyka itp. Głównym jednak zadaniem Pracowni – zgodnym z jej generalną wizją i uzupełniającym tradycyjne podejście – jest badanie tych kultur nie w odosobnieniu, ale we wzajemnym kontakcie, który nierzadko owocował nie tylko przejęciem obcych elementów, ale także ich twórczą modyfikacją, prowadzącą do powstania nowych wartości, czego typowym przykładem może być sztuka Gandhary, łącząca styl grecki z indyjskim.

Tematyka prowadzonych badań koncentruje się obecnie wokół następujących zagadnień:

• Interdyscyplinarne badania modeli religijności (praktyk rytualnych i wybranych idei religijnych).
• Sanskrycka literatura naukowa, przede wszystkim gramatyczna, jej rola w kulturze indyjskiej i wpływ na inne teksty regionu.
• Myśl klasycznej i poklasycznej sankhji, z uwzględnieniem dyskusji między sankhją a buddyzmem.
• Myśl dźinijska, ze szczególnym uwzględnieniem teorii znaczenia w dźinijskiej filozofii języka oraz dyskusji między dźinistami a buddystami.
• Dziedzictwo kulturowe i religijne Półwyspu Koreańskiego.
• Historia odkrywania Szlaku Jedwabnego. Podróżnicy, misjonarze i naukowcy w Azji.
• Badania nad wielkimi szlakami komunikacyjnymi „świata hellenistycznego” i jego otoczenia.
• Produkcja i handel metalami w regionach powiązanych z wielkimi szlakami handlowo-komunikacyjnymi.

Istotnym elementem funkcjonowania Pracowni będą w przyszłości badania terenowe. Obecnie badania te koncentrują się wokół tzw. Szlaku Przyprawowego, łączącego Imperium Rzymskie i Afrykę Wschodnią z Arabią i Indiami.

Pracownia organizuje tez cykl wykładów "Wokół Szlaku Jedwabnego: I. Spotkanie kultur".

Kierownik:

 

Pracownicy:

mgr Igor Dobrzeniecki

mgr Michał Sęk

 

Tel.: (22) 657 27 47

 

Centrum Badań nad Społeczeństwami Wieloetnicznymi (CBSW) powstało w 2016 r. w celu prowadzenia badań naukowych nad problemami społeczeństw wielosegmentowych, w tym zwłaszcza wieloetnicznych.
Obecnie wiodącym zadaniem badawczym CBSW jest identyfikowanie i analizowanie skuteczności różnych rozwiązań (zwłaszcza instytucji formalnych i nieformalnych, polityk) służących ograniczaniu konfliktów etnicznych i tzw. communal conflicts w wybranych państwach Afryki Subsaharyjskiej, Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej.
CBSW regularnie prowadzi seminaria, organizuje inne spotkania naukowe oraz rozwija współpracę międzynarodową.
Wyniki badań CBSW są publikowane w czasopismach naukowych i monografiach.
Pracownicy CBSW biorą udział w pracach redakcyjnych periodyku Acta Asiatica Varsoviensia oraz serii monograficznej Prace Centrum Badań nad Społeczeństwami Wieloetnicznymi.

Główne kierunki badawcze:

Badania prowadzone w Zakładzie poświęcone są wybranym aspektom kultury i religii w Azji i Afryce. Kluczowym tematem oraz motywem przewodnim, który łączy różne projekty realizowane w ramach Zakładu, jest zgłębianie lokalnych kultur w ich wzajemnym kontakcie. Pracownia Badań nad Afryką Subsaharyjską koncentruje się przede wszystkim na współczesnych elementach kulturowych, podczas gdy w Pracowni Kultur Szlaku Jedwabnego dominuje perspektywa historyczna.

Podległe jednostki:

Pracownia Badań nad Afryką Subsaharyjską

Pracownia Kultur Szlaku Jedwabnego

Kierownik:

dr Małgorzata Wielińska-Soltwedel

Pracownicy:

dr hab. Ołena Łucyszyna, prof. IKŚiO PAN

dr Małgorzata Glinicka

dr Patrycja Kozieł

dr Mariusz Kraśniewski

dr Nicolas Levi

dr Marek Adam Woźniak

mgr Krzysztof Gutowski

 

 

Kierownik:

dr Mariusz Kraśniewski

Pracownicy:

dr Patrycja Kozieł

 

E-mail:
Tel.: (22) 657 27 47

 

Studia afrykanistyczne prowadzone w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN to  bezpośrednia kontynuacja polityki badawczej rozpoczętej w 1962 roku przez prof. Józefa Chałasińskiego – członka rzeczywistego PAN i założyciela Pracowni Zagadnień Społecznych i Kulturowych Afryki Współczesnej, która z czasem przekształciła się w Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN. Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, powstały z połączenia ZKPPAN i ZAŚPAN, jest więc drugim najstarszym ośrodkiem badań afrykanistycznych w Polsce. Działalność naukowa prowadzona jest  obecnie w ramach powołanej w 2020 roku Pracowni Badań nad Afryką Subsaharyjską, będącej jednym z dwóch filarów naukowych Zakładu Współczesnych Kultur Azji i Afryki.

Wiodący temat badawczy Pracowni Badań nad Afryką Subsaharyjską to Dialog kultur – kultury  konfliktu. Przemiany społeczno-kulturowe w Afryce Subsaharyjskiej.
Realizowane w Pracowni badania dotyczą wieloetnicznych i wieloreligijnych społeczeństw Afryki Subsaharyjskiej, obejmując zagadnienia kulturowo-religijne, problemy polityczne i uwarunkowania społeczne dotyczące afrykańskich państwowości, oraz dając pole do pogłębionej analizy współczesnych przemian i wymiany kulturowej w obrębie wybranych społeczeństw lub grup etnicznych. Ponadto uwzględniają one rolę kultury tradycyjnej i popularnej jako czynników państwotwórczych lub konfliktogennych, przy jednoczesnej analizie kierunku rozwoju społeczeństw i przemian zachodzących na drodze międzykulturowego dialogu i fluktuacji wartości, których nośnikiem stają się wytwory kultury lokalnej lub globalnej.

W ramach Pracowni powołane zostały dwa zespoły badawcze o charakterze tematycznym i dynamicznym przepływie kadr w obrębie jednostki.
1/ Kultura popularna i tradycyjna w Afryce Zachodniej
2/ Kulturowe aspekty migracji


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd